سقف من آرامش است

بگذار که چشم ها ببندد / کمتر به من این جهان بخندد
مشخصات بلاگ

گاهی اوقات نیاز نیست حتما سقف بالای سرمان از آهن و سیمان و گچ باشد
تا بگوییم " سقفی بالای سرمان است" میتواند این سقف آسمان سیاه و سفیدمان باشد
که شب ها با نور ماه و قندیل های آسمان و روزها با خورشید روشن شود
گاهی هم این سقف میتواند " آرامش " باشد
سقف من آرامش است :-)

من را میخواهی بشناسی که اینجا آمده ای ؟ یا از روی کنجکاوی ست؟

در هر صورت ...

من دریا هستم 

کسی که به جای سنگ و شن ، امید ، آرزو و خیال کف آن را پوشانده موج هایش گاهی آنقدر ارام هستند که نمی توانی ببینیشان گاهی هم آنقدر خشمگینند که نمی توانی تصورش را کنی.

هوایش گاهی آفتابی و روشن گاهی هم ابری و دلگیر 

گاهی بارانی و خیس گاهی هم سیاه و تاریک .

افقش.... افقش... افقش 

انتها ندارد هر چه بروی به ته آن نمیرسی فقط از آن خطی صاف نمایان است از ساحلش . 

افقش در ساعاتی از روز سرخی خورشید را صاحب است در ساعاتی دیگر زردی خورشید و در ساعاتی هم در دل سیاهی شب سفیدی ماه را صاحب است . دریا :-)